Lactose-, koemelk- en glutenvrij
Laag in caloriën
Zonder geraffineerde suikers
Vrij van allergenen
Call us

Algemene voorwaarden

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen door deze algemene voorwaarden bepaalt waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebeurlijke eigen algemene voorwaarden van de klant.
 2. De verkooprijzen zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van grondstoffen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
 3. De door onze verkooppunten/afhaalpunten aanvaarde bestellingen zijn slechts verbindend na onze schriftelijke orderbevestiging via mail.
 4. In geval van annulering van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van de waarde van de bestelling verschuldigd.
 5. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichtingen verstrekt en binden de verkoper niet. Bij vertraging in de levering heeft men het recht noch op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
 6. De goederen worden verzonden met diepvriestransport. De vervoerskosten komen voor rekening van de koper indien aankoopbedrag lager is dan 50€.
 7. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem medegedeelde afhaaldatum, behouden wij ons het recht om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.
 8. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op risico van de koper.
 9. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
 10. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
 11. Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.
 12. Het protest tegen de factuur dienst schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
 13. Alle facturen zijn contant betaalbaar bij afhaling/levering, tenzij anders vermeld.
 14. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente ten belope van 2% per maand van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 50 EURO) als schadebeding, omwille van het feit dat het bedrag dient ingevorderd te worden via juridische en/of gerechtelijke weg, en dit in toepassing van de artikels 1151 en 1229 van het Gerechtelijk Wetboek.
 15. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 16. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. In afwijking van art.1583 van het Gerechtelijk Wetboek wordt het eigendomsrecht over de verkochte goederen slechts aan de koper overgedragen na de volledige betaling van de overeengekomen prijs. Het risico gaat echter over op de koper van bij het afsluiten van het contract.
 17. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, worden aan het oordeel van de bevoegde rechter te Kortrijk onderworpen.
 18. De koper ( verdeelpunt en/of verkooppunt ) stemt in met het gebruiken van zijn naam en logo op onze website en publiciteitsmateriaal.
Lactose-, koemelk- en glutenvrij
Laag in caloriën
Zonder geraffineerde suikers
Natuurlijke ingrediënten

Blijf op de hoogte van onze smaken!

Voornaam*
Naam*
E-mail*
 Ik ga akkoord met het privacybeleid en de algemene voorwaarden.

Adres

Moeskroenstraat 717
8930 Rekkem

Openingsuren

We zijn open van 09:00 tot 18:00

Follow us

  

Copyright © 2021 Unicorn | All rights reserved - Privacybeleid - Cookies - Algemene voorwaarden
edit afsluiten